websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Spørreundersøkelser via web

Samme om det er markedsundersøkelser eller brukerundersøkelser: de fleste av de dere ønsker å stille spørsmålene til har tilgang til internett. Så hvorfor ikke benytte internett for innsamling av svar? Det er raskere, gir mindre etterarbeid og lavere kostnader både ved distribusjon av undersøkelse/svar og etterarbeid.

En spørreundersøkelse via web innebærer at den enkelte respondent henter opp en gitt nettadresse i sin nettleser (eks. Opera eller Internet Explorer) og besvarer spørsmålene som presenteres. Alle svar registreres i en egen database for den enkelte undersøkelsen. Dere kan når som helst hente opp oppsummeringer av innkomne svar.

Spørreundersøkelser tilpasset ethvert behov

Spørreundersøkelsene defineres som en mengde spørsmål med eller uten svaralternativer. Jo bedre svaralternativene er definert, jo lettere er det å få målbare resultater fra undersøkelsen. Dere bør også benytte færrest mulig åpne spørsmål (spørsmål uten svaralternativer).

Det er også mulig å definere avhengigheter mellom ulike spørsmål og svaralternativene for disse. Dette kan benyttes f.eks. når den videre spørsmålsrekkefølge skal bestemmes av hvilket svar respondenten gir på et gitt spørsmål.

Anonyme eller registrerte respondenter

Dere velger selv om respondentene i spørreundersøkelsene kan levere inn svarene anonymt eller om de må identifisere seg. Hvis respondentene bes om å registrere seg eller identifisere seg så er dere pliktig å melde undersøkelsen til Datatilsynet.

Profesjonell bistand i utforming av undersøkelse

Forarbeidet til undersøkelsen er svært viktig. Her bestemmer dere hvilke hypoteser dere vil teste, hvilke typer konklusjoner dere ønsker å kunne dra osv. Vi kan bistå dere i dette arbeidet slik at undersøkelsen kan gi de svar dere søker.

Pilotundersøkelse

Det bør alltid foretas en pilotundersøkelse før selve undersøkelsen. Dette for å sikre kvalitet på både spørsmål og svaralternativer. Feil og mangler i disse kan gi svært store utslag og i verste fall føre til at dere sitter igjen med en totalt ubrukelig og feilaktig fremstilling av forholdene (ønsker, forventninger, tilstand e.l. blant respondentene). Vi bistår dere med pilotundersøkelser blant utvalgte respondenter innenfor de typer målgrupper dere har definert.

Enkeltstående undersøkelse

I tilfelle dere vil kjøre en enkeltstående undersøkelse så setter vi denne opp sammen med dere. Dere gis her full frihet i utforming av selve undersøkelsen og når denne er ferdig testet presenterer dere den for målgruppen. Underveis gir vi dere tilgang til delresultater og så snart undersøkelsen er avsluttet gis dere tilgang til fullstendig rapport. Følgende inngår i leveransen:

Mulige tillegg:

Så mange undersøkelser dere vil

Dersom dere selv vil forestå all administrasjon av undersøkelser kan vi tilby dere årsabonnement med følgende inkludert:

Mulige tillegg: Den eneste begrensningen som gis er størrelse (diskplass) av datasett. Dette kan tilpasses helt til behov for den enkelte virksomhet.